Liga Ekologických Alternativ

O nás Ekodomy Ekofarmy Obnovitelné zdroje Obchod
  portál občanského sdružení Liga Ekologických Alternativ
ZPĚT
FULTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ
POSLAT STRÁNKU ZNÁMÝM
VPŘED


Stanovy občanského sdružení
Liga Ekologických Alternativ


Čl.1
Název a sídlo

Liga ekologických alternativ (dále jen "Liga") má své sídlo na adrese 276 01 Mělník, Bezručova ul. 605. Anglický ekvivalent jejího názvu zní: The League of Ecological Alternatives, německý ekvivalent jejího názvu zní: Liga fűr Ökologischen Alternati-ven.


Čl.2
Charakter Ligy

Liga je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením fyzických a právnických osob ustaveným podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění. Ve sdružení se spojili zastánci trvale udržitelné energetiky, šetrnější k přírodě i k člověku a trvale udrži-telného hospodaření v krajině, kteří pociťují potřebu systematického propagování i prosazování těchto cílů. Liga je právnickou osobou podle českého práva.


Čl.3
Základní cíle Ligy

Konkrétními základními cíly Ligy jsou zejména:

a)

Propagovat možnosti využití obnovitelných zdrojů energie, jejích úspor a úspor vody a s tím související cesty k trvale udržitelnému hospodaření v krajině a napomáhání přírodě přátelštějšímu životnímu stylu;

b)

Vyhledávat, probouzet a podporovat aktivity vedoucí k naplňování těchto cílů v regionech ČR;

c)

Zaměřit se na ochranu spotřebitelů v souvisejících oborech;

d)

Spolupracovat s podobně zaměřenými sdruženími a jednotlivci v ČR i v zahraničí.


Čl.4
Formy a činnosti Ligy

Formami činnosti Ligy jsou:

a)

všestranné osvětové, tj. vzdělávací, výchovné, informační, popularizační, propagační, příp. reklamní aktivity, pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí;

b)

organizování prohlídek, seminářů, konferencí, přednášek, kursů, projekcí, demonstračních, kulturních aj. odpovídajících akcí;

c)

rozvíjení různých forem publicity, propagace, příp. reklamy.


Čl.5
Členství v Lize

1.

Členem Ligy může být fyzická osoba starší 15 let. Členství v Lize vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí Ligy.

2.

Členem Ligy může být i právnická osoba, která vyvíjí činnost v souladu s cíli Ligy a jejíž písemná přihláška a - rozhodne-li tak členská schůze - rovněž další písemná dohoda mezi ní a Ligou je schválena členskou schůzí.

3.

K přijetí fyzické nebo právnické osoby za člena Ligy je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů členů Ligy. Členská schůze se takto usnese zpravidla na základě déletrvající úspěšné spolupráce Ligy s uchazečem o členství.

4.

Zakládajícím členem Ligy je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství, nebyly ze strany ostatních členů přípravného výboru vzneseny odůvodněné námitky, nebo fyzická osoba, jež je za zakládajícího člena přijata na prvé členské schůzi po registraci Ligy.

5.

Na návrh výboru Ligy může členská schůze zvolit čestné členy Ligy. Čestný člen má práva a povinnosti člena Ligy, je však zproštěn povinnosti platit zápisné a členské příspěvky, nemůže být volen do orgánů Ligy a při rozhodování členské schůze Ligy má pouze hlas poradní.

6.

Člen Ligy má právo:

a)

volit výbor a další orgány Ligy a být volen do těchto orgánů;

b)

předkládat návrhy, podněty a připomínky;

c)

posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti Ligy;

d)

účastnit se akcí pořádaných Ligou;

e)

platit jako roční členské příspěvky vyšší částky, než stanoví usnesení členské schůze.

7.

Člen Ligy má povinnost:

a)

dodržovat tyto stanovy;

b)

zaplatit zápisné a platit roční členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí. Zápisné je splatné do 14 dnů po schválení jeho členství členskou schůzí.

8.

Členství v Lize zaniká:

a)

doručením písemného oznámení o vystoupení člena na adresu výboru Ligy;

b)

rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

c)

nezaplacením členského příspěvku nebo zápisného, a to i přes písemnou upomínku, doručenou po uplynutí lhůty zaplacení;

d)

úmrtím člena Ligy;

e)

zánikem právnické osoby, jež je členem Ligy;

f)

zánikem Ligy.


Čl.6
Organizační uspořádání

1.

Nejvyšším orgánem Ligy je členská schůze jejich členů, která se schází nejméně jednou ročně. Členská schůze:

a)

schvaluje stanovy Ligy a změny těchto stanov dvoutřetinovou většinou všech členů Ligy;

b)

volí na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor Ligy a dále předsedu a výkonného místopředsedu Ligy jako dva statutární zástupce Ligy a případně je odvolává;

c)

volí revizora Ligy;

d)

schvaluje zprávu o činnosti Ligy a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládané výborem Ligy;

e)

schvaluje revizní zprávu, předkládanou revizorem;

f)

určuje koncepci činnosti Ligy a její cíle na příští období;

g)

stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

h)

schvaluje předběžný rozpočet Ligy na stanovené období;

i)

rozhoduje o přijetí nových členů Ligy a na návrh výboru Ligy volí čestné členy Ligy;

j)

rozhoduje dvoutřetinovou většinou o vyloučení člena Ligy podle čl. 5 bodu 8 písmen b) a c);

k)

rozhoduje dvoutřetinovou většinou o zániku Ligy, případně o převodu jejího majetku a práv Ligy na stanovený nástupnický subjekt.

2.

Zasedání členské schůze Ligy je svoláváno výborem Ligy. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčují pro některé případy jinak.

3.

Členská schůze je usnášeníschopná jsou-li přítomni členové, osobně nebo prostřednictvím zástupců, vpočtu vyšším než 50 % členů Ligy.

4.

Zástupcem se rozumí člen Ligy s právem hlasování, jehož písemně a s vlastnoručním podpisem zmocnil k hlasování jiný člen Ligy.

5.

Hlasovat při schůzích Ligy či výboru může také její fyzicky nepřítomný člen, pokud je operativně o názor požádán telefonicky či mailem a svůj vyslovený názor k dané věci potvrdí neprodleně, tj. týž den, zároveň písemně. Pokud tak neučiní, jeho hlas se nepočítá.

6.

Není-li členská schůze usnášeníschopná do 30 minut od doby uvedené na pozvánce jako počátek členské schůze, lze zahájit po uplynutí této doby náhradní členskou schůzi, jednající s nezměněným programem. Ta je usnášeníschopná při minimálním počtu čtyř přítomných či zastoupených členů, a to nadpoloviční většinou platných hlasů.

7.

Při volbě členů výboru Ligy a revizora Ligy členskou schůzí jsou voleni ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě obsazování více mandátů jediným hlasováním jsou mandáty obsazovány podle pořadí získaných hlasů. Pokud je při obsazování posledního mandátu zjištěna rovnost počtu hlasů odevzdaných pro více kandidátů, jsou zvoleni všichni tito kandidáti, neusnese-li se tato členská schůze jinak.

8.

Činnost Ligy v období mezi zasedáními členské schůze Ligy řídí její výbor. Činnost výboru Ligy řídí předseda Ligy, v případě jeho nepřítomnosti výkonný místopředseda Ligy. Předseda Ligy je povinen zajistit výkon funkce ekonoma Ligy. Hlas předsedy Ligy, v případě jeho nepřítomnosti i výkonného místopředsedy Ligy, rozhoduje při rovnosti hlasů ve výboru Ligy. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou svých přítomných členů. Zasedání výboru Ligy jsou otevřená členům Ligy. Výbor Ligy je povinen informovat členy Ligy o průběhu a výsledcích svých jednání.

9.

Výbor Ligy je povinen svolat členskou schůzi do 4 týdnů, pokud o to písemně požádá alespoň polovina členů Ligy.

10.

Revizor kontroluje hospodaření Ligy a připravuje revizní zprávu, kterou nejméně 1x ročně předkládá členské schůzi.

11.

Jménem Ligy jedná její předseda nebo výkonný místopředseda, výjimečně výborem pověřený jiný člen výboru Ligy. Tyto osoby mají právo vydávat stanoviska a prohlášení Ligy, a to na základě projednání věci na členské schůzi nebo ve výboru Ligy. Ve finančních záležitostech může jménem Ligy a v rámci stanovisek výboru, předsedy či výkonného místopředsedy samostatně jednat se stranami také ekonom Ligy.


Čl.7
Hospodaření Ligy

1.

Příjmy Ligy tvoří příspěvky jejích členů, zápisné, dary, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli Ligy.

2.

Výdaje Ligy jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Ligy uvedených v článku 3 a v souladu s formami činností uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

3.

Návrh rámcového rozpočtu Ligy připravuje výbor Ligy a schvaluje členská schůze. Operativní hospodaření zajišťuje a za toto hospodaření odpovídá ekonom Ligy. Hospodaření kontroluje revizor Ligy.


Čl.8
Způsob majetkového vypořádání při zániku Ligy

V případě zániku Ligy je její majetek po provedené likvidaci předán Ligou stanovenému nástupnickému subjektu, případně jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Ligy a jež se zabývá neziskovou činností.


V Praze, dne 5. 1. 2009

INSPIRUJTE SE UKÁZKAMI Z CD EKODOMY II.

obsahová
mapa CD

Na návštěvě
u praděda


Pionýři
jménem
Cepheus


Ekosídliště
nebývalé
komplexnosti


Energeticky
úsporná
"roubenka"


objednat CD
Ekodomy II.

! přes 200 grafických obrazovek, 650 obrazků, téměř 2 hodiny videa !
ZPĚT
FULTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ
POSLAT STRÁNKU ZNÁMÝM
VPŘED
Liga
Ekologických
Alternativ
Bezručova 605, 276 01 Mělník
606 453 892, 723 573 738
lea@ecn.cz, lea2@ecn.cz


  portál LEA - Obnovitelné zdroje© Liga Ekologických Alternativ  
O nás Ekodomy Ekofarmy Obnovitelné zdroje Obchod