Liga Ekologických Alternativ

O nás Ekodomy Ekofarmy Obnovitelné zdroje Obchod
  portál občanského sdružení Liga Ekologických Alternativ
ZPĚT
FULTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ
POSLAT STRÁNKU ZNÁMÝM
VPŘED


LIGA EKOLOGICKÝCH ALTERNATIV

Liga Ekologických Alternativ (LEA), původně Liga energetických alternativ, je občanské sdružení usilující o trvale udržitelnou energetiku šetrnější k přírodě i k člověku a o udržitelné chování člověka v krajině.
LEA,
Ivan Dejmal
Ivan Dejmal
jejímž prvním předsedou byl exministr životního prostředí Ing. Ivan Dejmal, od založení v roce 1993 systematicky propaguje možnosti využití obnovitelných zdrojů energie, jejích úspor, ekologicky odpovědný životní styl člověka a holistický přístup jedince i společnosti k hospodaření v krajinném prostoru ČR.
Svou činnost LEA vždy chápe v širších souvislostech. Proto vyhledává, probouzí a podporuje aktivity vedoucí k naplňování tohoto cíle v regionech. Od září 1995 provozovala jako svůj startovní počin putovní výstavu Svět úspor energie - aneb jak začít doma a hned!, s níž navštívila na 50 měst a obcí Čech i Slovenska, kde přispěla k akceleraci osvěty na tomto poli.

S Nadací Heinricha Bölla a agenturou BioCIT LEA zajišťovala 11 let provoz solárního ekopavilonu v Praze na Barrandově jako demonstračního a informačního střediska pro zainteresovanou veřejnost. Při stálé výstavě zde poskytovala i základní poradenství, tzv. "první informační pomoc" (zpočátku i se statutem EKIS, tj. v rámci sítě Energetických konzultačních a informačních středisek pro veřejnost pod patronací ČEA).

Sdružení systematicky rozvíjí všestranné osvětové, tj. vzdělávací, výchovné, popularizační, propagační, příp. reklamní aktivity, zejména besedy, semináře, výstavy, prohlídky pro školy a skupiny, kurzy, videoprojekce, prezentace ekologicky progresivních produktů firem a kulturní a společenské akce.
Při své práci LEA akcentuje především dynamické rozvíjení žánrově i formálně pestré publicity, zejména ve specializovaných médiích a pořadech. Ze zvláště úspěšných akcí v ekopavilonu jmenujme odborné i diskuzní akce pro příznivce solární energetiky, energie z biomasy, tepelných čerpadel, pohonů motorových vozidel na zemní plyn, ekologického zemědělství (setkání zahrádkářů, po 11 let Biojarmarky ekofarem) apod.

Vzhledem k omezeným personálním i jiným možnostem malé dynamické organizace nepracující formou široké členské základny i vzhledem k rychlému vývoji na poli alternativní energetiky přestala LEA od roku 1999 aspirovat na široký záběr poradenství i činnosti a začala uplatňovat naopak strategii akcentovaných "témat roku", čímž se navrátila ke své původní ambici přispívat k urychlování všeobecné informovanosti i pozitivních kroků především na "bílých místech" (tj. nedostatečně zviditelněných či pokrytých jinými subjekty) našich ekologických alternativ. Tak např. v rámci programu Abeceda zdravé krajiny pomohla do života nevšední kontaktní výstavě o funkci mokřadů v krajině, nebo připravila ucelenou kolekci produktů k energetickému využití biomasy, zejména při rozvoji obecních výtopen využívajících toto palivo (semináře, sborník, separátní časopisecká příloha, videopořad, manuál).
LEA také dlouhodobě rozvíjí specifický projekt Ekodomy. Po sérii besed, seminářů a exkurzí, včetně zahraničních, vydala v roce 1998 publikaci externí spolupracovnice Jany Plamínkové Slabikář ekologického bydlení. Po rozebrání nákladu 2 000 ks a trvajícím zájmu veřejnosti bylo vydáno multimediální CD Ekodomy s daleko širším záběrem, obsahující jak aktualizovanou verzi Slabikáře, tak spoustu nových materiálů včetně videoprocházek po vybraných ekodomech. (S odstupem čtyř let jsme v roce 2005 vydali CD Ekodomy II, které mapovalo rozmach nízkoenergetických a zejména pasivních domů v zahraničí a vyšli tak vstříc i stoupajícímu zájmu o ně u nás).
Poté, kdy jsme završili "biomasovou řadu" našich produktů, dozrálo přesvědčení zohlednit stále patrnější posun záběru činnosti LEA i v jejím názvu. Poměrně systematická osvěta na poli ekologického zemědělství, včetně akcentování jeho krajinných souvislostí (např. vazba na program NATURA 2000) vyvrcholila mj. ve skutečnost, že právě LEA se spolu s partnerskou organizací Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk stala pořadatelem "historické" mezinárodní konference na půdě parlamentu s názvem České ekologické zemědělství po roce 2000: šance i bariéry rozvoje v kontextu programů EU. Mezitím rovněž probíhala jednání o zapojení Ligy do dlouhodobého projektu konferencí Tvář naší země - krajina domova (první se konala v únoru 2001 v Průhonicích), k němuž postupně od roku 2001 začalo docházet.
K aktivitám posledních let lze připočítat i pomoc Ligy občanskému sdružení Camphill České Kopisty, které buduje první českou ekofarmu umožňující pobyt mentálně postiženým. Naše podpora se týká propagace hnutí.
V roce 2002 vydala LEA multimediální CD Zelená energie - pro dům, obec i region, rok nato CD Tepelná čerpadla - energetický hit doby?! a v roce 2004 dvojCD Český svět BIO Jeho doplňkem se rok poté stala brožura "BIOspeciál na vlně ochrany spotřebitele".

V téže době začala po vzoru SRN rozvíjet Solární ligu ČR - soutěž měst a obcí ve využití energie Slunce. K projektu LEA zřídila i portál www.solarniliga.cz, začala vydávat i tištěný zpravodaj soutěže pod názvem Solárko a v roce 2005 vytvořila videofilm Jak se stát Solárním mistrem ČR?!

Rok na to LEA vydala i CD Solární liga ČR - ve světle trendů EU, které kromě řady materiálů obsahuje i zmíněný film a videoprocházky po zajímavých projektech. V roce 2006 nabídla LEA jako svůj příspěvek k propagaci měkké turistiky publikaci "eko-agroOázy pro zvídavé".
Inspirací ke komunálním dotacím solární energetiky i obnovitelných zdrojů energie vůbec se stala brožura "Solární injekce ZDOLA" - Jak pěstovat čistou energii v obci", vydaná v roce 2008
V pátém ročníku začala být osvětová soutěž solární liga dokonce inspirací pro další země v rámci společného projektu "RES champions league", který se stal základem vzniku Evropské ligy obnovitelné energie (od 23.4.2009). V jejím rámci LEA od téhož data odstartovala i Biomas-ligu ČR jako soutěž měst a obcí s komunálními projekty využívajícími energie biomasy.


Po úmrtí Ivana Dejmala v únoru 2008 vykonává od jara téhož roku funkci předsedy člen LEA, europoslanec Milan Horáček.
Milan Horáček
Milan Horáček

INSPIRUJTE SE UKÁZKAMI Z CD EKODOMY II.

obsahová
mapa CD

Na návštěvě
u praděda


Pionýři
jménem
Cepheus


Ekosídliště
nebývalé
komplexnosti


Energeticky
úsporná
"roubenka"


objednat CD
Ekodomy II.

! přes 200 grafických obrazovek, 650 obrazků, téměř 2 hodiny videa !
ZPĚT
FULTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ
POSLAT STRÁNKU ZNÁMÝM
VPŘED
Liga
Ekologických
Alternativ
Bezručova 605, 276 01 Mělník
606 453 892, 723 573 738
lea@ecn.cz, lea2@ecn.cz


  portál LEA - Obnovitelné zdroje© Liga Ekologických Alternativ  
O nás Ekodomy Ekofarmy Obnovitelné zdroje Obchod