Liga Ekologických Alternativ

O nás Ekodomy Ekofarmy Obnovitelné zdroje Obchod
  portál občanského sdružení Liga Ekologických Alternativ
ZPĚT
FULTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ
POSLAT STRÁNKU ZNÁMÝM
VPŘED


Etický kodex ekologických organizací

Úkolem ekologických organizací je prosazovat, hájit a uskutečňovat veřejný zájem na zdravém prostředí pro život každého z nás a na ochraně přírody. Například usilují o legislativní změny, které povedou k ochraně zdraví každého z nás před znečištěním, nebo o snižování množství odpadu. Pečují o některé z nejvzácnějších částí české přírody. Obhajují zájmy místních lidí a ochrany přírody v rozhodování o velkých stavbách či o nakládání se zelenými plochami a krajinou. Budují a provozují naučné stezky. Pomáhají spotřebitelům poskytováním informací a zajišťují ekologickou výchovu a vzdělávání. Spolupracují s obcemi při zavádění šetrných projektů.
Pokud mají dělat svoji práci dobře, musí být zaručena jejich nezávislost, nestrannost a kvalitní práce - včetně důrazu na přesnost a správnost, důvěryhodnost a korektnost. Proto se české ekologické organizace shodly na tomto etickém kodexu. Zavazují se:

Poslání
1.

Naplňovat svou činností poslání ekologických organizací, kterým je ochrana životního prostředí a posilování účasti veřejnosti na rozhodování.

2.

Hájit veřejný zájem, v jehož jménu vystupují.Hodnoty
3.

Dbát dobrého jména ekologických organizací a posilovat tak jejich důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími.

4.

Dbát při své činnosti na profesionalitu, odbornost a přesnost.

5.

Navzájem se informovat, spolupracovat a postupovat společně v záležitostech, které se dotýkají všech ekologických organizací

6.

Dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.

7.

V zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje o své organizaci, jejích pracovnících, projektech a způsobu financování, ve výročních zprávách, případně dalším vhodným způsobem, např. na internetu.

8.

Vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních.

9.

Respektovat základní lidská práva a svobody.

10.

V rámci činnosti dbát na ekologické zásady a být tak vzorem pro ostatní.Financování
11.

Při zajišťování financování postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.

12.

Využívat k financování pouze zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.

13.

Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost.

14.

Navazovat partnerské vztahy a spolupráci s poskytovateli finanční podpory výhradně s cílem naplňovat poslání organizace.

15.

V oblasti firemního fundraisingu spolupracovat s firmami, které se hlásí k odpovědnosti za dopad své činnosti na životní prostředí, usilují o snižování negativního působení své činnosti na životní prostředí a nejsou odpovědny za hrubé a závažné případy devastace životního prostředí.Dodržování Kodexu
16.

Ekologické organizace, které k tomuto kodexu přistoupily, berou na vědomí jeho závaznost i fakt, že mohou být v důsledku jeho hrubého porušení ze Zeleného kruhu či oborové platformy ekologických organizací vyloučeny. O závažnosti pochybení rozhoduje etická komise, která je zřízena za účelem dodržování tohoto etického kodexu.

17.

Etická komise je pětičlenná a je volena na oborovém setkání. Funkční období komise je jeden rok. Jednací řád etické komise je přílohou tohoto kodexu.Přijetí a revize Kodexu
18.

Etický kodex byl předložen na oborovém setkání v dubnu 2005 a bude revidován na návrh signatářů kodexu či členů etické komise každoročně na oborovém setkání ekologických organizací.
materiál platformy Zeleného kruhu

INSPIRUJTE SE UKÁZKAMI Z CD EKODOMY II.

obsahová
mapa CD

Na návštěvě
u praděda


Pionýři
jménem
Cepheus


Ekosídliště
nebývalé
komplexnosti


Energeticky
úsporná
"roubenka"


objednat CD
Ekodomy II.

! přes 200 grafických obrazovek, 650 obrazků, téměř 2 hodiny videa !
ZPĚT
FULTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ
POSLAT STRÁNKU ZNÁMÝM
VPŘED
Liga
Ekologických
Alternativ
Bezručova 605, 276 01 Mělník
606 453 892, 723 573 738
lea@ecn.cz, lea2@ecn.cz


  portál LEA - Obnovitelné zdroje© Liga Ekologických Alternativ  
O nás Ekodomy Ekofarmy Obnovitelné zdroje Obchod